پروپزال پیـشنهادی ورکشاپ‌های تصویرگری محیط‌زیست

 

ارتباط مفهومی هنرمندان شرکت کننده با موضوع مسابقه و خلق آثار فاخر، از مهمتـرین اهداف یک مسابقه هنـری است. بدین منظور؛ دبیـرخــانه مسابقـه ملــی تصویرگــری محیط‌زیست، برگزاری ورکشاپ (نشست)‌های تصویرگری محیط‌زیست را پیشنهاد می‌دهـد.

ورکشاپ تصویرگری محیط‌زیست عبارت است از یک یا چند کارگاه که در آن کارشناس محیط زیست؛ موضوعات و مسائل زیست محیطی بومی، ملی و جهانی و مدرس تصویرگر، تکنیک‌های تصویرگری و روش‌های شرکت در یک رویداد رقابتی هنـری را برای هنرمندان شرح دهند.
هدف از برگـزاری این کارگاه‌ها، آشنایی بهتــر و بیشتر هنـرمنـدان تصویرگـر، با موضوعات زیست محیطی بومـی، ملی و جـهانـی و آشنایی بیشتــر با تکنیک‌های تصویرسازی و تجربه‌های شرکت در یک رویداد رقابتـی هنــری است که در نهایت به تولید آثار حـرفـه‌ای تر هنـری، خواهد انجامیـد.
بدین سان دبیرخانه مسابقه به هنــرمندان سـراسـر کشور پیشنهاد می‌کنــد در شهـر یا استان خود، اقدام به برگزاری ورکشاپ تخصصی تصویرگری محیط زیست نـماینـد.
دبیــرخـانه، امیــدوارست هنــرمنــدان تـمـامی استـان‌هـای کشــور، حضـوری پررنـگ در مسابقه ملی تصویرگری محیط‌زیست، داشتـه باشنـد.
برای دستیابی به این هدف، دبیرخــانه مسابقه، پیشنـهادها و توصیه‌های خود را برای ایجاد ساختار و برگزاری هرچه بهتـر این کارگاه‌‌هـا، اعــــلام می‌نـمایــــد:

– دبیر اجرایی ورکشاپ

دبیر اجرایی، فردی یا نهادی است که برگزاری این کارگاه را به عهـده میگیرد. امید است دبیراجرایی ورکشاپ، با اهتمـام و جدیـت لازم، تلاش خود را برای برگزاری هرچه با کیفیتتر این کارگاه انجام دهد.

– مـدرس تصویـرگــری

مدرس تصویرگر میبایست ضمن داشتـن سابقه مهارت لازم در امر تدریس تصویرسازی، درباره موضوع ورکشاپ، مطالعه کافی نماید.
ارائه تکنیکهای گوناگون، مشــاوره به هنرمنـدان و هنــرجویان کارگاه در خصوص اجرای ایده و آشنا ساختن هنرجویان با روشهای شرکت در یک رقابت هنری تصویـرگـری، مأمـوریت و مسئولیت مدرس تصویرگـری کارگاه است.

– کارشناس محیط‌زیست

هنرمند تصویرگر برای تولید اثر و شرکت در فراخوان تصویرگری محیطزیست نیازمند آشنایی بهتر با موضوعات مسابقه است.
کارشناس محیـط زیست میتوانـد با ارائه مطالب ارزشمنــد و گوناگون در حوزه محیطزیست، هنرمند را در آستانه ایدهی تولید اثری هنـری قرار دهد.
از آنجاییکه بسیاری از مسائل و مشـکلات زیست محیطی، بهخوبی معرفـی نشدهاند کارشناس با توضیحات مختصر پیرامون موضوعات گوناگون، در تنوع آثار هنـری در این زمینه نقش مهمی خواهد داشت.
دبیرخـانه مسابقه توصیه میکند کارشناس محیط زیست از اعضای هیأت علمی دانشگاه و افراد صاحب نظر و رسـانـهای انتـخــاب شــود.

– فهرست نیـازهای کارگاه

فهرست نیــازهای ورکشـاپ را نوشتـه و بر اسـاس آن برنامـهریـزی شود.
نیازهای احتمالی کارگاه با نظــر مــدرسین دوره تعییــن شـود. تلاش شود برای کارگاه ویدئو پروجکش تأمین شود که مدرسین بتواننـد با اسـلایــــدهــا و ویــدئوهـــای لازم دربـــاره موضـوع کـارگــاه، ارائـه مطلب نـمایــد.

– مکان برگزاری کارگاه

کارگاه در مکانی حرفه‌ای و منطقه‌ای که دسترسی به آن برای سایر هنـرمندان تصویرگر آسان باشـد، برگزار شود.

– جذب حمایت دولتی و غیردولتی

دبیر اجرایی کارگاه میتوانـد کارگاه تصویـرگـری محیط‌زیـست را با همـکاری ارگانهای دولتی یا غیردولتی برگزار نـمایــد.
امید است با توجه مسئولیت اجتماعی ارگان‌های دولتی و همچنین توجه آنها به حضور پررنگ هنرمندان استان در مسابقه ملی تصویـرگـری محیـط‌زیست، نهایت همکاری را با ورکشاپ داشته باشند.

– اطلاع رسانی و دعوت از هنـرمندان تصویرگر

تلاش شود با اطلاع رسانی گسترده در مجامع هنری و دانشگاهی، هنرمندان تصویرگر را از برگزاری این کارگاه‌ها مطلع سازید. حضور گسترده تصویرگران به تنوع و کیفیت آثار کمک بزرگـی خواهد نـمــود.
دبیرخانه، امیدوارست هنرمندان تمامی استان‌های کشور، حضوری پررنگ مسابقه ملی تصویرگری محیط‌زیست، داشته باشند.

– تعـداد جلـسات

کارگاه میتواند یک یا چند جلسه باشـد. دبیرخـانه مسابقه پیشنهاد میکنـد درصورت امکان، کارگاه طی چندجلسه برگزار شود تا خروجی بهتـری از آثار هنــری در زمینه محیطزیست بدست آید.
محتوای کارگاهها را مدرس تصویرگری و کارشناس محیط‌زیست دوره مشخص نـماینـد.
پیشنهاد میشود علاوه بر مراکز استانی در ســایر شهـرهای استـان نیز این کارگاه برگزار شود.

 

* دبیـرخانه مسابقه در خصـوص مسائل اجرایـی و حقوقی این کارگاهها مسئولیتی ندارد. و این پروپزال صرفاً توصیهها و راهنماییهای این دبیرخانه بـرای برگـزاری کارگاه تصویرگری محیط زیست میباشد.
* با تـوجـه بـه اهمیت برگزاری کارگــاه و هدف اصلـی آن یعنـی آشنــا شدن هنـرمندان تصـویرگـر با ســوژههـا و مسـائل گـونــاگـون زیستمحیطـی، پیشنهـاد مـیشود تلاش بر تعـدد و محتوای کارگاهها متمرکز شود.
* در صورت تـمایــل می‌توانیــد، گـزارش بــرگـزاری ورکـشـاپ‌ها را همراه با عکـس به ایمیـل زیـر ارسال نـماییـد.
workshop@eic-ahvaz.com

دریافت فایل PDF