معرفی پروژه های باور نکردنی ما

روز بعد از کنفرانس، با یکی از مربیان متخصص خود، یادگیری را ادامه دهید. اماکن محدود هستند – برای اولین بار آمده، برای اولین بار خدمت کرده است. کنفرانس سنتی خود نیست این روزی است که به یاد می آورید!