مهارت
مهارت های سخنرانان
تجربه بزرگ

هیچ کنفرانسی تاکنون بزرگ نشده است. اما ما همچنین در برگزاری “بهترین کنفرانس بازاریابی در این سیاره” افتخار می کنیم.

بازاریابی
70%
مدیریت
95%
رسانه های اجتماعی
55%
آنها می گویند
[از زبان مشتریان]
مردم چه می گویند؟

77% از شرکت کنندگان در سال 2018 گفتند این کنفرانس “بهتر” یا “بهترین” است تا رویدادهای مشابه.