فرزاد تامرادی

طـراح گـرافيـک/ عـکاس
- دبيـر اجـرايـي نخستيـن کتـاب تصويـرگـران خــوزستـان.
- عضـو هيـأت مـؤسس انجمـن طـراحـان گرافيـک خوزسـتان.
- عضـو انجمـن صنفـي طراحـان گرافيـک ايـران.
- مـؤسس آتلیــه گرافیـک خـرداد،1386.
- عضو شورای سیاستگذاری هفته گرافیک اهواز، 1395 و 1396.
- تدریـس دوره‌هـای گرافیـک در آموزشـگاه‌های اهــواز.
- داوری بخش گرافیک جشنواره نشریات دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1392 تا 1395.
- مقام اول بخش صفحه آرایی جشنواره نشریات دانشجویی کشور-شیراز، 1386.
- مقام اول بخش گرافیک جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه‌‌های آزاد اسلامی خوزستان، 1385.
-مقام دوم بخش عکس جشنواره نشریات دانشجویی کشور-شیراز، 1386.