محمد درویش

[مشاور محیط زیست]
کارشناس ارشد و کنشگر محیط‌زیست
- مدیر بخش سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری- تا شهریور 1396.
- عضو کرسی محیط زیست و امنیت ملی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
- مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست - تا آبان‌ماه ۱۳۹۶.
- دارنده عنوان نخستین وبلاگ محیط‌زیستی جهان از اجلاس جهانی رسانه‌ها - آلمان ۲۰۱۳.
- دبیر اجرایی جایزه ملی محیط زیست.
- شخصیت برجسته سال ۱۳۹۱ محیط‌زیست کشور به انتخاب انجمن ارزیابی ایران.
- مسئول تهیه برنامه کلان پژوهشی بخش تحقیقات بیابان در چشم‌انداز ۲۰ ساله.
- عضو کمیته ستاد حمایت از محیط‌بانان و حافظان محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست کشور.
- دبیر جشنواره کتاب سال محیط زیست.
- عضو شورای حمل و نقل پاک در وزارت کشور (از فروردین ۱۳۹۷ تاکنون).
- پژوهش‌گر برتر کشور در سال ۱۳۷۸ در امکان‌سنجی تهیه نقشه بیابان‌زایی کل کشور.
- مؤلف برترین گزارش راهبردی۲۰ساله وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت بیابان، ۱۳۸۶.
- شخصیت ماندگار محیط‌زیست ایران در اجتماع بزرگ سالانه محیط‌زیستی کشور (تقدیر مردمی)، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶.