علـی بـوذری

مديـرعـامـل انجمـن تصـويـرگـران ايـران
- دکتـراي پـژوهـش هنـــر.
- کارشناسی ارشد تصویرسازی (دانشگاه هنر تهران).
- ديپلـم افتـخار نمايشـگاه بيـن المللي بلـونيـــا.
- عضـو هيئـت داوران داخلـي نمايشـگاه براتـيســـلاوا.
- مدیر هنری کتاب ایران. فرانسه: گروندیر - 2010.
- دبیر نمایشگاه تصویرگری معاصر ایران "تصویری از ایران". با همکاری IBBY دانمارک، 2015.
- شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تصویرسازی، فرانسه: کتابخانه Forney، 2005.
- شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تصویرسازی بلونیا، ایتالیا، 2006.
- عضو هیأت داوران نمایشگاه شیرازه، خانه کتاب، 1395.
- جایزه دوم ششمین دوسالانه تصویرگری زاگرب. کرواسی، 1393.