محسن حسن‌پور

- دکتراي پژوهشي هنر و استاديار رشته گرافيک دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.
- رئیس هيأت مديره انجمن تصويرگران ايران، 1396.
- داور هنر هفتمین و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان‌های کشور، 1383 و 1384.
- شرکت در نمایشگاه آسیائی تصویرگران کتاب کودک، 1370.
- شرکت در نمایشگاه بین المللی تصویرگران کتاب کودک، 1372.
- شرکت در نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک،1380.
- عضو کمیسیون گروه گرافیک دفتر تالیف و برنامه نویسی وزارت آموزش و پرورش، 1372 تا 1388.
- سرگروه داوری هنرمسابقات هنرجویان و دانشجویان و هنرآموزان،1376.
- تالیف کتاب «مبانی تصویر سازی»، وزارت آموزش و پرورش، 1384.